top of page

KONO YO, gevestigd in Jules Van Biesbroeckstraat 73 bus 0101 9050 Gentbrugge, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.konoyo.be
welkom@konoyo.be

Jules Van Biesbroeckstraat 73 bus 0101

9050 Gentbrugge, België,

+32 489 27 52 34

Marjan Vandenbulcke is de Functionaris Gegevensbescherming van Kono Yo.  Ze is te bereiken via marjan@konoyo.be.
 

PRIVACYVERKLARING KONO YO

KONO YO hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KONO YO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om de uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als KONO YO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens bovenaan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten


Persoonsgegevens van cliënten worden door KONO YO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
   

Kono Yo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type


Zoals aangegeven in onze Algemene Voorwaarden kunnen wij bij het eerste bezoek een anamnese afnemen om het behandelplan te kunnen maken. Deze klantenkaart is alleen door de dienstdoende masseur inzichtelijk en wordt niet gedigitaliseerd maar veilig bij ons opgeslagen.MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN


KONO YO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren

 • KONO YO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.​


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN


KONO YO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 
 • Klantenbestand 


Bewaartermijn: zolang je onze klant wil zijn​

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


KONO YO deelt de persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KONO YO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming die wij d.m.v. onze Algemene Voorwaarden hebben ontvangen.


KONO YO gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen en bedrijven: 
 

 • Combell & Wix: Voor het hosten van onze website, nieuwsbrieven of e-mailverkeer.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN


KONO YO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zich afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


Je het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door KONO YO. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat bij ons een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar welkom@konoyo.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou werd gedaan, vragen wij een kopie van de identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KONO YO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN


KONO YO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@konoyo.be

bottom of page